RODO - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KRP Warszawa I

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”,

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa I.

- adres: ul. Wilcza 21, 00-544 Warszawa,
 
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KRP Warszawa I:

- adres: ul. ul. Wilcza 21, 00-544 Warszawa,
- e-mail: iod.krp1@ksp.policja.gov.pl

Inspektor ochrony danych osobowych podinsp. Paweł Zalewski tel. 4772 361 40

Zastępca inspektora ochrony danych osobowych podinsp. Robert Szumiata tel. 4772 391 01

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I.
 
W KRP Warszawa I dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.

Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:
- celach przetwarzania,
- podstawach prawnych przetwarzania,
- osobach, których dane są przetwarzane,
- odbiorcach danych,
- okresach przechowywania,
zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KRP Warszawa IV.
 
4. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 
5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

prawo dostępu do własnych danych osobowych,
prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
7. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

8. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr.10 Komendanta Głównego Polijci z dnia 15 maja 2020 roku.

Metryczka

Data publikacji : 30.05.2018
Data modyfikacji : 01.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I
Osoba udostępniająca informację:
Robert Szumiata
Osoba modyfikująca informację:
Robert Szumiata
do góry