Informacje o zakresie dzialalności - Zakres działalności - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działalności

Informacje o zakresie dzialalności

Informacja o zakresie działalności Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I i Komendy Rejonowej Policji Warszawa I

 

Komendant Rejonowy Policji Warszawa I zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Rejonowy Policji Warszawa I podlega Komendantowi Stołecznemu Policji

Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I powołuje i odwołuje Komendant Stołeczny Policji.

Komendant Rejonowy Policji Warszawa I jest przełożonym wszystkich policjantów Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Koordynuje funkcjonowanie Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Komendant Rejonowy Policji Warszawa I podejmuje decyzje w sprawach:

 • tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w KRP Warszawa I ;
 • tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w KRP Warszawa I.

Komendant Rejonowy Policji Warszawa I wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu policjantów.

Zakres działalności Komendy Rejonowej Policji Warszawa I:

 1. tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i
  instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na:
 • zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze rejonu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,
 • zwalczanie przestępczości,
 • ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 • zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,
 • organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowych, interwencyjnych oraz ochronnych,
 • edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze rejonu,
 • kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
 1. realizowanie zadań związanych z zabezpieczeniem śladów i dowodów przestępstwa na miejscach zdarzeń
 2. planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych zgromadzeń publicznych i protestów społecznych oraz w związku z odbywaniem się imprez masowych;
 3. edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, wód i terenów przywodnych oraz przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym, na wodach i na tych terenach

Dodatkowe informacje:

Kierownictwo Komendy Rejonowej Policji Warszawa I

Główna siedziba Komendy Rejonowej Policji Warszawa I znajduje się na ul. Wilczej 21 w Warszawie.

W Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 04.08.2023
Data modyfikacji : 07.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I
Osoba udostępniająca informację:
Robert Szumiata
Osoba modyfikująca informację:
Robert Szumiata
do góry