Deklaracja dostępności - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I (KRP I) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do (strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.)

 Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-12-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-22

na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z

osobą odpowiedzialną w tej kwesti podinsp. Robertem Szumiatą.

Adres poczty elektronicznej: oficer.prasowy.krp1@ksp.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 72 39101 lub 502-596-231.

 

Koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I jest kom. Wojciech Kalemba, tel. 47 72 3 61 40,  fax 47 72 8 32 58 adres poczty elektronicznej: wojciech.kalemba@ksp.policja.gov.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-20.00.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, w której interesanci mogą załatwić sprawę mieści się przy ul. Wilczej 21 w Warszawie. Budynek Komendy jest oznaczony tablicą informacyjną oraz tablicą z nazwą ulicy. Przy wejściu głównym znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Po przejściu przez pierwsze drzwi należy skierować się w prawą stronę tam znajduje się recepcja wraz z biurem przepustek. Personel w recepcji nie jest przeszkolony w zakresie języka migowego. W budynku Komendy jest winda osobowa a także zamontowane są drzwi umożliwiające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Przemieszczanie się osób możliwe jest tylko w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze po prawej stronie recepcji, pomieszczenie to przystosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. W okolicy siedziby Komendy Rejonowej nie ma zainstalowanych urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie Komendy Rejonowej Policji Warszawa I nie ma oznaczeń w języku brajla. W Komendzie Rejonowej istniej możliwość skorzystania z systemu porozumiewania się za pomocą języka migowego online. Powyższa usługa jest dostępna od poniedziłku do piątku w godzinach 8-20. Połączenie z Policją za pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce policji lub przez Internet przejdź do strony Policja e-usługi.

Siedziba Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa I mieści się przy ul. Zakroczymskiej 3c w Warszawie. W obiekcie tym znajduje się również Referat Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych, II i IV Rewir Dzielnicowy i Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją. Siedziba czynna jestsiedem dni w tygodniu w godzinach 8.00-21.00. Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną. Przy wejściu do budynku z prawej strony znajduje się wideo domofon. Przy głównym wejściu zamontowana jest winda dla osób z niepełnosprawnością. Recepcja i biuro przepustek znajduje się po lewej stronie wejścia głównego do budynku.Personel w recepcji nie jest przeszkolony w zakresie posługiwania się  językiem migowym. Budynek przystosowany jest do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Winda osobowa umożliwia wjazd na wyższe piętra. W przypadku osób mających problem z poruszaniem się, możliwe jest wykorzystanie pomieszczeń świetlicy do przeprowadzenia niezbędnych czynności. Toaleta znajduje się po prawej stronie od wejścia przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnością.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przemieszczanie się osób możliwe jest tylko w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej).W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. W okolicy siedziby Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa I nie ma zainstalowanych urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.Na terenie obiektu nie ma oznaczeń w języku brajla.

Siedziba I Rewiru Dzielnicowych KRP Warszawa I mieści się przy ul. Ludnej 9w Warszawie. Budynek jest oznaczony tablicą informacyjną, i tablicą z nazwą ul. i numerem posesji. Do wejścia budynku prowadzą schody, brak jest windy dla osób z niepełnosprawnością. Wizyta interesantów możliwa jest w godzinach od 8.00- 21.00 po uprzednim telefonicznym kontakcie z dzielnicowym. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. W okolicy nie ma zainstalowanych urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.Na terenie obiektu nie ma oznaczeń w języku brajla.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu oraz III Rewir Dzielnicowych KRP Warszawa I mieści się przy ul. Dzielnej 12 w Warszawie. Przyjęcia interesantów odbywają się w godzinach od 8.00-21.00. Do wejścia głównego prowadzą schody (brak jest windy dla osób z niepełnosprawnością). Recepcja znajduje się po prawej stronie za wejście głównym. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie znajomości i posługiwania się jezykiem migowym. Interesanci poruszają się po obiekcie tylko w towarzystwie funkcjonariusza policji lub pracownika komendy ( osoby wprowadzającej).W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. W okolicy nie ma zainstalowanych urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.Na terenie obiektu nie ma oznaczeń w języku brajla.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 07.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I
Osoba udostępniająca informację:
Robert Szumiata
Osoba modyfikująca informację:
Robert Szumiata
do góry